پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی

در لیست زیر قیمت پروفیل سبک در ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. قوطی و پروفیل مبلی در سایز و ابعاد متفاوت با شکل پذیری مناسب و جوش با کیفیت بالا و تولید شده از ورق روغنی یا سیاه با متریال  ST12  و ST14 و ST37، طبق سفارش مشتری موجود می‌باشد قیمت پروفیل سبک از کارخانه‌های خاور صنعت هما، کارخانه کویر، کارخانه خلیج فارس، کارخانه صبا و کارخانه موفق موجود می‌باشد.

پروفیل مبلی 0.7

نام کد سایز ضخامت طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل مبلی 01 10*20 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 02 10*25 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
پروفیل مبلی 03 20*20 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 04 20*30 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 05 30*30 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل مبلی 06 40*20 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 07 40*40 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 08 50*30 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل مبلی 09 60*30 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل مبلی 10 60*60 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 19 آبان 1400
پروفیل مبلی 11 80*40 0.7 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400

پروفیل مبلی 0.9

نام کد سایز ضخامت طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل مبلی 01 20*10 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 02 10*25 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 03 20*20 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 04 20*30 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 05 30*30 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 06 40*20 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 07 40*40 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل مبلی 08 50*30 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 09 60*30 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 10 60*60 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 11 80*40 0.9 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400

پروفیل مبلی 1

نام کد سایز ضخامت طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل مبلی 02 20*20 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل مبلی 03 20*30 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 01 10*20 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 04 30*30 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل مبلی 05 40*20 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 06 40*40 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 07 50*30 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل مبلی 08 60*30 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
پروفیل مبلی 09 60*60 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 10 80*40 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل مبلی 021 50*50 1 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400

پروفیل مبلی 1/25

نام کد سایز ضخامت طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل مبلی 01 10*20 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 02 20*20 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 03 20*30 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 04 30*30 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 05 40*20 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 06 40*40 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 07 50*30 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل مبلی 09 60*60 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 10 80*40 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 08 60*30 1/25 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400

پروفیل مبلی 1.5

نام کد سایز ضخامت طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل مبلی 001 10*20 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
پروفیل مبلی 02 20*20 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 03 20*30 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل مبلی 04 10*25 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل مبلی 05 10*10 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 06 25*25 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
پروفیل مبلی 07 30*30 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل مبلی 08 40*20 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل مبلی 09 40*40 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 10 50*30 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل مبلی 11 50*50 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 12 60*30 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل مبلی 13 60*60 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل مبلی 14 80*40 1.5 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com