میلگرد استنلس استیل

قیمت میلگرد استنلس استیل

 

میلگرد استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل می باشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و... بکار میرود. میلگرد استیل در بازار ایران شامل : استیل304 ، استیل316 ، استیل321 ، میلگرد استیل420 (میلگرد استیل بگیر) و گاها بعضی آلیاژهای نسوز و خاص مانند مونل و اینکونل نیز موجود میباشد .

میلگرد استنلس استیل 304

نام کد طول شاخه سایز استاندارد ارسال قیمت تاریخ نمودار
میلگرد استنلس استیل 01 شاخه 6 متری 3 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 02 شاخه 6 متری 6 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 03 شاخه 6 متری 8 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 04 شاخه 6 متری 10 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 05 شاخه 6 متری 12 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 06 شاخه 6 متری 14 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 12 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 07 شاخه 6 متری 20 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 26 مهر 1400
میلگرد استنلس استیل 08 شاخه 6 متری 25 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 09 شاخه 6 متری 30 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 010 شاخه 6 متری 40 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 011 شاخه 6 متری 50 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 012 شاخه 6 متری 55 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 013 شاخه 6 متری 60 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 014 شاخه 6 متری 65 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 015 شاخه 6 متری 80 304L بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400

میلگرد استنلس استیل 316

نام کد طول شاخه سایز استاندارد ارسال قیمت تاریخ نمودار
میلگرد استنلس استیل 01 شاخه 6 متری 5 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 02 شاخه 6 متری 10 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 23 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 03 شاخه 6 متری 14 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 15 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 04 شاخه 6 متری 15 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 05 شاخه 6 متری 16 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 06 شاخه 6 متری 20 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 07 شاخه 6 متری 25 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 08 شاخه 6 متری 28 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 09 شاخه 6 متری 30 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 010 شاخه 6 متری 36 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
میلگرد استنلس استیل 011 شاخه 6 متری 40 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 012 شاخه 6 متری 45 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 013 شاخه 6 متری 50 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 014 شاخه 6 متری 55 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 08 دی 1401
میلگرد استنلس استیل 015 شاخه 6 متری 60 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 016 شاخه 6 متری 65 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 017 شاخه 6 متری 70 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 مهر 1400
میلگرد استنلس استیل 018 شاخه 6 متری 80 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 019 شاخه 6 متری 85 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 020 شاخه 6 متری 90 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 021 شاخه 6 متری 120 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 022 شاخه 6 متری 130 316L بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400

میلگرد استنلس استیل 420

نام کد طول شاخه سایز استاندارد ارسال قیمت تاریخ نمودار
میلگرد استنلس استیل 01 شاخه 6 متری 5 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 02 شاخه 6 متری 6 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 03 شاخه 6 متری 8 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 04 شاخه 6 متری 10 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 05 شاخه 6 متری 12 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 06 شاخه 6 متری 16 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 07 شاخه 6 متری 18 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 08 شاخه 6 متری 20 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 09 شاخه 6 متری 22 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 010 شاخه 6 متری 25 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 011 شاخه 6 متری 30 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 012 شاخه 6 متری 35 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 013 شاخه 6 متری 40 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 014 شاخه 6 متری 45 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 015 شاخه 6 متری 50 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 016 شاخه 6 متری 55 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 017 شاخه 6 متری 60 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 018 شاخه 6 متری 65 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 13 مهر 1400
میلگرد استنلس استیل 019 شاخه 6 متری 70 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 04 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 020 شاخه 6 متری 75 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 021 شاخه 6 متری 80 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 022 شاخه 6 متری 85 420 بنگاه تهران 12,520 تومان 07 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 023 شاخه 6 متری 90 420 بنگاه تهران 12,520 تومان 09 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 024 شاخه 6 متری 95 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 025 شاخه 6 متری 100 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد استنلس استیل 026 شاخه 6 متری 105 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
میلگرد استنلس استیل 027 شاخه 6 متری 110 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 028 شاخه 6 متری 115 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
میلگرد استنلس استیل 029 شاخه 6 متری 120 420 بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com