لوله درز مستقیم صنعتی

قیمت لوله درز مستقیم صنعتی

 

لوله های صنعتی خانواده بزرگی از لوله ها را شامل می شوند که در صنعت ساختمان و سایر صنایع کاربردهای متفاوتی دارند. این لوله ها با متریال مختلف در قطر و ضخامت و طولهای متنوع و با شکل های متفاوت سطح مقطع تولید میشوند. موارد مصرف لوله های صنعتی در صنایع مختلفی همچون صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، ماشین سازی، سیستم های انتقال حرارت، انتقال آب و … می باشد. لوله های صنعتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که هرکدام از آنها نیز چندین زیر گروه دارند.

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 2.5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 02 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 18 مرداد 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 04 3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 22 اسفند 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 05 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 06 1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 07 1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 08 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 09 1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 10 3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 11 4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 12 5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 18 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 13 6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 22 مهر 1400

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 3

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 1 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 30 اردیبهشت 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 02 1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 3 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 04 4 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 05 2 1/2 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 06 1 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 07 1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 08 1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 09 2 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 10 1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 17 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 11 3 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 12 4 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 13 5 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 14 6 اینچ 3 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 27 مهر 1400

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 4

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 3 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 2 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 6 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 04 3 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 05 2 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 25 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 06 1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 07 3 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 08 4 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 09 5 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 10 6 اینچ 4 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 6

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 6 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 5 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 6 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 29 شهریور 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 04 1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 05 4 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 06 3 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 07 5 اینچ 6 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 6 اینچ 5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 26 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 4 اینچ 5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 خرداد 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 04 5 اینچ 5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 فروردین 1401
لوله درز مستقیم صنعتی 05 3 اینچ 5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 فروردین 1401

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 3.5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 2 1/2 اینچ 3.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 22 اسفند 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 3 اینچ 3.5 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران شاخه تماس بگیرید 08 فروردین 1401

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 2.8

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 1/2 اینچ 2.8 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 2

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی 01 1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 24 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 02 3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 03 1 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 04 1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 مهر 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 05 2 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 06 1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله درز مستقیم صنعتی 07 4 اینچ 2 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 28 شهریور 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com