لوله درز مستقیم

قیمت لوله درز مستقیم

     لوله های درز مستقیم به منظور تولید لوله های انتقال گاز، مصارف صنعتی، لوله های شوفاژ، تولید پروفیل های صنعتی، ساختمانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله درز مستقیم ضخامت 2.5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 10096 1 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 مهر 1400
لوله درز مستقیم 10108 4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9046 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 4140 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8665 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 اردیبهشت 1402
لوله درز دار تست آب 3740 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 01 آذر 1400
لوله درز دار تست آب 5399 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 2483 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5400 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4477 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز دار تست آب 2485 1 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 17 مهر 1400
لوله درز مستقیم 2487 1 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی ارسال از انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5450 11/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 07 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 2504 11/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5403 11/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 29 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 5469 11/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3743 11/4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری DIN2440 انبار تهران - تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5452 2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 20 مهر 1400
لوله درز مستقیم 2506 2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 4353 2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8759 21/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 2509 21/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4417 21/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4484 31/2 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 2512 3 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 4483 3 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 2525 4 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5461 5 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 مهر 1400
لوله درز مستقیم 4234 5 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5465 6 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 23 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4494 6 اینچ 2.5 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 3

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 10097 1 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 10099 11/4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 04 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 10102 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 10109 4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 10115 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 06 مهر 1400
لوله درز مستقیم 9098 1 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 9075 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 04 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 9118 11/4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 8666 1 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 فروردین 1401
لوله درزدار 3745 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4502 1 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8668 11/2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3427 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درزدار 3741 11/2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3149 11/4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4503 11/4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 5454 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8669 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 5453 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3742 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 29 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 4418 2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 5455 21/2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3862 21/2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8670 21/2 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5456 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب کارخانه - تماس بگیرید 27 مهر 1400
لوله درز مستقیم 3739 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4405 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 09 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 5458 3 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 05 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 8671 4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4235 4 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 5462 5 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 2536 5 اینچ 3 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 4404 5 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8672 6 اینچ 3 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4588 6 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4384 12 اینچ 3 میلیمتر 6 متری - انبار تهران متر تماس بگیرید 12 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 4

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 10104 3 اینچ 4 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 10101 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 10112 6 اینچ 4 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 09 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 9180 2 اینچ 4 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران - تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 10107 1/2 3 اینچ 4 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 8729 2 اینچ 4 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 30 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 8760 21/2 اینچ 4 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 14 مهر 1400
لوله درز مستقیم 8761 3 اینچ 4 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8732 4 اینچ 4 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4413 4 اینچ 4 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 8762 5 اینچ 4 میلیمتر 6 متری تست آب انبار تهران - تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4492 5 اینچ 4 میلیمتر 6 متری - انبار تهران - تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم 4420 18 اینچ 4 میلیمتر 6 متری - انبار تهران متر تماس بگیرید 02 مهر 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 2

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 01 1/2 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 02 3/4 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 تیر 1401
لوله درز مستقیم 03 1 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 04 11/2 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 05 11/4 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 06 2 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 07 21/2 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله درز مستقیم 08 4 اینچ 2 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 فروردین 1401

لوله درز مستقیم ضخامت 2.8

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9182 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران - تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9116 1 اینچ 2.8 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9117 11/4 اینچ 2.8 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9121 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 2.9

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9126 3/4 اینچ 2.9 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 9122 3/4 اینچ 2.9 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 3.3

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9123 1 اینچ 3.3 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 فروردین 1401

لوله درز مستقیم ضخامت 3.5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 10100 1/2 2 اینچ 3.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 10103 3 اینچ 3.5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9119 11/2 اینچ 3.5 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 فروردین 1401
لوله درز مستقیم 9120 2 اینچ 3.5 میلیمتر 6 متری تست گاز خانگی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 07 فروردین 1401

لوله درز مستقیم ضخامت 3.6

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9124 11/4 اینچ 3.6 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 06 فروردین 1401

لوله درز مستقیم ضخامت 3.7

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9125 11/2 اینچ 3.7 میلیمتر 6 متری تست گاز API انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 5

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 9174 6 اینچ 5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9170 4 اینچ 5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9167 21/2 اینچ 5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 مهر 1400
لوله درز مستقیم 9172 5 اینچ 5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله درز مستقیم 3147 3 اینچ 5 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 09 آبان 1400

لوله درز مستقیم ضخامت 6

نام کد سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل واحد قیمت تاریخ نمودار
لوله درز مستقیم 10114 6 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 25 مهر 1400
لوله درز مستقیم 10111 5 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران شاخه تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9110 4 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران - تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9175 6 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 08 مهر 1400
لوله درز مستقیم 9168 21/2 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9171 4 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9169 3 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله درز مستقیم 9173 5 اینچ 6 میلیمتر 6 متری صنعتی انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید 23 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com